VALBORG VÄNTAR

VÄLKOMMEN!Valborgsmässoafton på Uddens norra sida, vid svandammen
Barnbrasan tänds kl.19.00
Grillning av egen medhavd korv
Stora brasan tänds kl. 21.30
Vi hjälps åt med vårtal och allsång
PS Låt oss bygga ändå större brasa i år! Julgranarna vid pumphuset är bara en början.

Gratis och enkelt bli medlem i Gültzaus Vänner. Mejla ordförande leo@doktorerna-hassler.se.
Saknar Du mejl och vill få pappersbrev, så ring Birgit Hassler 070-5828 516.

Årsmötet 26 mars 2015

Glad stämning, god mat, korta och trevliga anföranden.
Och det bästa vin – det som är gratis!

PROTOKOLL
Från föreningen Gültzaus vänners årsmöte hållet å Restaurang Pepperoni den 26 mars 2015
1. Sedan Maria Nordgren och Niklas Öqvist, Luleå kommun, park och trafik, redogjort för kommande planer rörande Udden och tillkännagivit att tjänstemännen nu inlämnat förslag till trafiknämnden om avgiftsbeläggande av parkeringar på Udden under tiden 15 aug – 15 juni, öppnar ordföranden Leo Hassler årsmötet.
2. Kallelsen till årsmötet godkänns.
3. Till ordförande för årsmötet väljs Leo Hassler och som årsmötessekreterare Nils Rinander
Dagordningen godkänns.
4. Till justerare tillika rösträknare väljs Lennart Klang och Lena Abrahamsson
5. Ordföranden föredrar föreningens verksamhetsberättelse 2014-2015.
6. Revisorn Sverker Bergdal föredrar revisionsberättelsen
7. Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning
8. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
9. Till ordförande för det kommande året väljs Leo Hassler
10. Till styrelseledamöter för 1 år väljs Magnus Kjellgren, Pia Sjöberg, Nils Rinander, Staffan Syk, samt Sivert Kjellgren
11. Till revisorer för kommande året väljs Sverker Bergdal och Anita Hammargren. Elisabeth Rutqvist kvarstår som kassör.
12. Till valberedning för 1 år väljs Birgit Hassler och B-O Sundström
13. Övriga frågor diskuteras. Lennart Klang påpekar att föreningen 25 års jubilerar år 2021, samtidigt som Luleå Stad fyller 400 år och att detta bör särskilt uppmärksammas av föreningen. Det förslås att styrelsen utarbetar projekt och tillsätter arbetsgrupp för ändamålet i vilken arbetsgrupp intresserade kan medverka. Detta bör ske med början redan innevarande år. Det diskuterades särskilt hur gamla rådhuset borde kunna utvecklas och bevaras och utnyttjas.
14. Sedan kassören Elisabeth Rutqvist föreslagit att någon medlemsavgift av praktiska skäl inte bör fastställas beslutade mötet att det inte skall utgå medlemsavgift tills vidare. Medlem blir den som anmäler sin mailadress till ordföranden, eller för den som saknar e-postadress, särskild anmälan görs till Birgit Hassler. Uppgifter om detta beslut kommer att distribueras till de boende på Udden i samband med den sedvanliga inbjudan till kommande Valborgsmässoaftonsfirande.
Luleå som ovan Nils Rinander Justeras: Lennart Klang, Lena Abrahamsson